top of page

Klachtenregeling

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een vaktechnische fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd). Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw vaktechnische klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw vaktechnische klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft het ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel vaktechnische klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van ervan en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de vaktechnische klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons contactformulier op onze website. Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op uw vaktechnische klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

 

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, vaktechnische klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

Klachten

Cliënten en andere belanghebbenden kunnen een eventuele klacht terzake van vermeende schendingen van het kwaliteitsbeleid of het stelsel van kwaliteitsbeheersing in eerste instantie bij de heer A. Smit. Wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid is kan de cliënt en/of belanghebbende zijn klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBA. Deze commissie is bereikbaar via: https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/

De Directie

bottom of page